Sidebar

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng mềm (MSHP: KN001)

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM (MSHP: KN001)

1. Tên học phần: Kỹ năng mềm (Transferable Skills)

- Mã số học phần: KN001

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ

- Số tiết học phần : 20 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành và 30 tiết tự học.

2. Đơn vị phụ trách học phần:

- Bộ môn: Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên

- Khoa/Viện: Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên

3. Điều kiện tiên quyết: không

4. Đề cương chi tiết học phần: Xem tại đây