Sidebar

Đề cương chi tiết học phần Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (MSHP: KN002)

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỌC PHẦN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

1. Tên học phần: Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Entrepreneurship and Innovation)

- Mã số học phần        : KN002

- Số tín chỉ học phần  : 2 tín chỉ

- Số tiết học phần       : 25 tiết lý thuyết, 5 tiết dự án khởi nghiệp và 60 tiết tự học.

2. Đơn vị phụ trách học phần:

- Khoa/Viện/Trung tâm: Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên

3. Điều kiện:

- Điều kiện tiên quyết: không yêu cầu

- Điều kiện song hành: không yêu cầu

4. Đề cương chi tiết học phần: Xem tại đây