Sidebar

Thông báo học bổng Vallet năm 2021

Thân mời các em Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh đăng ký học bổng Vallet 2021.

Theo Thông tin nhận được ngày 17/06/2021 của Ban Điều hành học bổng Vallet - Khu vực phía Nam về Chương trình học bổng Vallet năm 2021 dành cho sinh viên Đại học, học viên Sau đại học và Nghiên cứu sinh; Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị như sau:

 1. Giá trị suất học bổng: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)
 2. Đối tượng xét cấp học bổng và hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng: theo Thông báo chung của Ban Điều hành học bổng kèm theo.

        * Riêng đối với sinh viên đại học; ưu tiên xét cấp học bổng thuộc một trong các ngành tại các đơn vị như sau:

 • Khoa khoa học Tự nhiên;
 • Khoa Sư phạm (các ngành Toán, Lý, Hóa, Sinh);
 • Khoa Nông nghiệp;
 • Khoa Công nghệ;
 • Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông;
 • Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên;
 • Khoa Thủy sản;
 • Khoa Phát triển Nông thôn (một số ngành về nông nghiêp, công nghê, công nghệ thông tin, thủy sản)',
 1. Hồ sơ xét cấp học bổng và Qui trình xét cấp học bổng: ứng viên có nhu cầu dự tuyển học bổng cần thực hiện theo hướng dẫn chung của Ban Điều hành học bổng được đính kèm.

        Lưu ý: ửng viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng kỷ. Nếu có bất kỳ sự không trung thực trong khai bảo hồ sơ trực tuyến, Ban học bổng sẽ: (1) thông báo về trường; (2) không tiếp nhận hồ sơ xin học bổng Vallet của ứng viên một lần nữa

 1. Thời gian thực hiện và địa điểm nộp hồ sơ

      4.1.   Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến; từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày 30/6/2021.

      4.2.    Thời gian gửi hồ sơ về trường để nhờ xác nhận là khoảng 10/7/2021.

      4.3.    Danh sách sinh viên, học viên Cao học và Nghiên cửu sinh được nhận học bổng sẽ được gửi về trường và email sinh viên do Nhà trường cung cấp vào khoảng đầu tháng 8/2021.

      4.4.    Ngày trao học bổng dự kiến vào giữa đến cuối tháng 8/2021.

Xem chi tiết

Hướng dẫn học bổng Sinh viên

Hướng dẫn học bổng Nghiên cứu sinh

Lưu ý: Trong thông báo cho sinh viên, ban HB dự kiến sẽ có kết quả khoảng 10/08/2021. Tuy nhiên do kéo dài thời hạn nhận đơn xin học bổng thêm 15 ngày, nên kết quả sẽ dự kiến có vào ngày 25-30/08/2021