Sidebar

Nhân sự – Liên hệ

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

PGS.TS.GVCC. TRẦN CAO ĐỆ
Giám đốc Trung tâm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (0292) 3943 727
Di động: 0918 792 589

Điều hành chung; quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp SV 

ThS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Phó Giám đốc Trung tâm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (0292) 3872 284
Di động: 0982 909 275

Thường trực; phụ trách đào tạo; tuyển dụng và trao đổi SV ngắn hạn

KS. TRẦN THỊ THỦY TIÊN
Phó Giám đốc Trung tâm
Email: thuytienThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (0292) 3872109
Di động: 0906 745 267

Tổ chức sự kiện và tư vấn SV