Sidebar

Học bổng Acecook Happy Scholarship 2022

Theo Công văn số 904/2022/AV-HCM, ngày 31/05/2022 của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam về Triển khai chương trình học bong Acecook Happy Scholarship 2022 dành cho sinh viên Trường Đại học cần Thơ; Phòng Công tác Sinh viên xin thông tin như sau:

Đối tượng xét cấp học bổng:

Sinh viên hệ chính quy khóa 44, 45, 46, và khóa 47 đang theo học tại Trường đều có thể dự tuyển học bổng:

Điểm trung bình tích lũy đến thời điểm năm học 2021 - 2022 đạt từ Giỏi trở lên; Điểm rèn luyện năm học 2021 - 2022 đạt từ Khá trở lên;

Ưu tiên sinh viên là: thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo; diện chính sách: khuyết tật, con thương binh, con bệnh binh, mồ côi...

Ưu tiên sinh viên có thành tích hoặc có giải thưởng đặc biệt trong 2 năm gần nhất, ví dụ: thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ... cấp trường trở lên;

Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ: tiếng Nhật; tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương.

Ưu tiên sinh viên có thành tích trong các hoạt động phong trào Đoàn - Hội, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, công tác xã hội;

Chưa nhận học bổng tài trợ hoặc đã có nhận học bổng tài trợ có giá trị dưới 5 triệu đồng.

Giá trị và số lượng suất học bổng:

Hội đồng xét chọn học bổng sẽ tổ chức họp, xem xét và tuyển chọn 25 suất học bổng dành cho sinh viên của Trường, mỗi suất học bổng trị giá 11.500.000 đồng/năm học (Bằng chữ: Mười một triệu, năm trăm ngàn đồng). Phân bổ chỉ tiêu như sau:

Khóa

44

45

46

47

Cộng

Số suất

15

10

25

Hồ sơ dự tuyển học bổng năm 2022:

Sinh viên có nhu cầu ứng tuyển học bổng online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hô sơ tại link https://scholarship.acecookcareer, com bat đầu kê từ ngày 02/07/2022 đến hết ngày 05/08/2022.

Lưu ý: sinh viên có thê tham khảo các tiêu chí xét duyệt của chương trình tại https://acecookcareer.com/tieu-chi-xet-duvet-35A52776/vi