Sidebar

Học bổng khuyến khích cho sinh viên học tập ngắn hạn ở nước ngoài của Trường Đại học Cần Thơ năm 2016

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG HỌC TẬP NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO SINH VIÊN

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường, Trong năm học 2015-2016, Ban Giám hiệu trường có Công văn số 711/ĐHCT-CTSV ngày 22/4/2016 hướng dẫn về việc cấp học bổng để sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng: 

– Sinh viên (SV) đại học hệ chính quy còn trong thời gian thiết kế của chương trình đào tạo được Khoa/Viện/Bộ môn trực thuộc Trường (gọi tắt là Khoa) cử đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài.

– SV được nhận học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) tự nguyện đăng ký đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài.

2. Mục tiêu cấp học bổng cho sinh viên:

– Tạo cơ hội cho SV được học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi các kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường giáo dục quốc tế; tăng cường khả năng học và sử dụng ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

– Tiếp cận, trao đổi, chuyển giao kinh nghiệm quản trị đào tạo và quản trị người hoc tiên tiến, góp phần quảng bá, phát triển thương hiệu và nâng cao vị thế của Trường Đại học Cần Thơ trên trường quốc tế

3. Điều kiện để SV đăng ký xét cấp học bổng tham gia học tập ngắn hạn ở nước ngoài:

– Là sinh viên đạt Học bổng Khuyến khích học tập từ loại khá trở lên.

– Có ngoại ngữ Tiếng Anh tương đương trình độ B trở lên

– Không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập tại Trường; ưu tiên xét chọn SV có bài báo tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế.

– SV được cấp học bổng đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài không quá một lần trong 2 năm liên tiếp, trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.

– SV được Trường, Khoa đồng ý cử đi và phía đối tác nước ngoài tiếp nhận.

– Thời gian SV học tập ở nước ngoài tối đa là một học kỳ. Học kỳ được tính theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ. Nếu phía đối tác nước ngoài có quy định khác về thời điểm bắt đầu và kết thúc học kỳ, Khoa quản lý ngành báo cáo Ban Giám hiệu xem xét giải quyết.

– Mức học bổng tối đa không quá 9,0 triệu đồng cho mỗi SV/lần đi (tương đương khoảng 400 USD/suất).

4. Trách nhiệm của Nhà trường: 

– Bố trí 10% quỹ HBKKHT năm học 2015-2016 để cấp học bổng cho SV đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài.

– Trường giao cho Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ sinh viên (thuộc P.CTSV) trực tiếp quản lý nguồn kinh phí, tư vấn những vấn đề chung cho SV; làm đầu mối nắm tình hình, phối hợp với các Khoa nhận, phản hồi thông tin, tổng hợp báo cáo.

– Phòng Công tác Sinh viên có trách nhiệm cung cấp thông tin khen thưởng – kỷ luật, học tập – rèn luyện, lập tờ trình đề cử, soạn thảo quyết định cử đi, quyết định thu nhận SV trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

– Phòng Hợp tác Quốc tế hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục, tư vấn quy định xuất nhập cảnh; phối hợp với các Khoa chủ động liên hệ với phía đối tác nước ngoài và thông tin giao lưu SV.

5. Trách nhiệm của Khoa quản lý sinh viên:

– Tổ chức xét chọn hồ sơ, phỏng vấn và cử SV tham gia đúng đối tượng (trên cơ sở tối đa 10% số SV đạt HBKKHT của học kỳ I và học kỳ II năm học 2015-2016) .

– Điều phối về số lượng SV tham gia.

– Tổ chức, quản lý, tư vấn, hướng dẫn cho SV; thông tin đến gia đình SV biết về việc cấp học bổng; yêu cầu gia đình SV ký cam kết về việc SV tham gia học tập ngắn hạn ở nước ngoài; chịu trách nhiệm với Ban Giám hiệu về kết quả tham quan, hoc tập ngắn hạn của SV do Khoa quản lý.

– Trên cơ sở nội dung, khối lượng và kết quả học tập ngắn hạn ở nước ngoài ngoài của SV, có thể xét miễn và công nhận điểm học phần (cho một hoặc nhiều học phần) có trong chương trình đào tạo đại học mà SV đang theo học tại Trường ĐHCT. Học phần được xét miễn trong CTĐT phải là học phần chưa được SV tích lũy. Điểm của (các) học phần SV được xét miễn học là điểm M.

– Gởi công văn về Trường (qua P.CTSV) đánh giá kết quả học tập ngắn hạn của SV và đề nghị Trường thu nhận SV trở lại học tập trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Khoa nhận đầy đủ báo cáo của SV về khóa học.

– Cử viên chức hỗ trợ SV hoàn thành hồ sơ, thủ tiucjtheo quy định trước khi nộp về Trường.

– Trong trường hợp SV của đơn vị mình tham gia học tập ngắn hạn theo chương trình do Khoa khác tổ chức, Khoa quản lý SV vẫn có trách nhiệm thực hiện các nội dung công tác ở điều này.

6. Quyền lợi và nghĩa vụ của SV:

– Thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục; tuân thủ pháp luật của Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận SV.

– SV được cấp HBKKHT tự nguyện đăng ký, được Khoa xét chọn, đề cử và đủ điều kiện tham gia học tập ngắn hạn ở nước ngoài sẽ được Nhà trường cấp học bổng.

– SV xây dụng kế hoạch cá nhân, chịu trách nhiệm đảm bảo các hoạt động ở nước ngoài và tiến độ học tập của bản thân và báo cáo kết quả học tập cho Khoa quản lý SV trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi SV về nước.

7. Quy trình thực hiện:

– Khoa chủ động liên hệ, tiếp nhận thông tin (có thể từ Phòng Hợp tác Quốc tế hoặc Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ Sinh viên – P.CTSV) triển khai để SV thực hiện; tập hợp đủ hồ sơ kèm công văn xét chọn, đề cử của Khoa gởi về P.CTSV.

– P.CTSV lập tờ trình, soạn thảo quyết định cử SV đi học tập ngắn hạn trình Ban Giám hiệu (tối đa 3 ngày làm việc) phê duyệt.

– Khoa nhận lại và gởi hồ sơ cho đối tác, thông báo kết quả cho SV biết.

– P.CTSV soạn thảo quyết định thu nhận SV đi học tập ngắn hạn về trình Ban Giám hiệu phê duyệt (tối đa 3 ngày làm việc sau khi nhận công văn của Khoa).

(Trích Công văn số 711/ĐHCT-CTSV ngày 22/4/2016 của Trường Đại học Cần Thơ về việc cấp học bổng để sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài)

Sinh viên có quan tâm và cần tư vấn về học bổng trên vui lòng liên hệ trực tiếp Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ Sinh viên trường qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc điện thoại: 0710. 3872 284.