Sidebar

Khảo sát đánh giá tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát đánh giá tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp (SVTN)
(Theo Công văn số 54/HTĐTCƯNL ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo & Cung ứng nhân lực, BGDĐT)

1. Đối tượng khảo sát gồm:

  1. Sinh viên chính quy, tốt nghiệp văn bằng thứ nhất trình độ đại học năm 2018 và 2019;
  2. Các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng và sử dụng nhân lực tốt nghiệp đại học (gọi tắt là Nhà sử dụng lao động);

2. Số lượng đối tượng khảo sát từng đơn vị đào tạo (tối thiểu):

  1. SVTN năm 2018: 05 SV
  2. SVTN năm 2019: 05 SV
  3. Các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng và sử dụng SVTN của đơn vị: 01 nhà sử dụng lao động.

Xem nội dung Công văn 54/HTĐTCƯNL